ارتباط با رسم

نشر رسم: تهران. صندوق پستی 649-13145

تلفن: 66415638 - 66415269

تلگرام: @MehdiSadeghirasm

اينستاگرام: @MehdiSadeghirasm

دانلود اپلیکیشن نشر رسم: www.yon.ir/rasm1398

فروشگاه نشر رسم در اپلیکیشن طاقچه: اینجا

فروشگاه نشر رسم در ايسام: www.rasm_nashr.esam.ir

فروشگاه نشررسم در شهرکتاب آنلاین: www.goo.gl/Dg7QeF